Pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Delårsrapport kvartal 2, 2019 (GTAB B)

Tor, aug 29 2019, 8:00 CET | Delårsrapport | Regulatorisk release

April – juni 2019 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättning: 7,4 miljoner kronor (7,1) +4,6 %
 • Rörelseresultat före avskrivningar: 1,7 miljoner kronor (0,2) Den nya redovisningsstandarden för leasing (IFRS 16) påverkade rörelseresultatet före avskrivningar positivt med 1,2 miljoner kronor.
 • Rörelseresultat: 0,4 miljoner kronor (-0,1). IFRS 16 påverkade rörelseresultatet positivt med 25 tkr.
 • Periodens resultat: 0,3 miljoner kronor (-0,2). IFRS 16 påverkade periodens resultat negativt med 121 tkr.
 • Resultat per aktie: 0,00 kronor (0,00)
 • Försäljningen ökade på majoriteten av våra marknader. Bäst försäljningsutveckling i England, Spanien, Tjeckien och Tyskland.
 • Bolagets kvalitetsledningssystem blev omcertifierat enligt senaste ISO-standard.
 • Utmärkta resultat från klinisk utvärdering av UBP-produkten presenterades på en internationell kongress i USA under maj månad.
 • Positiva resultat i blodprover från reumatoid artrit-patienter (in vitro) har rapporterats.  

Januari – juni 2019 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättning: 17,9 miljoner kronor (16,9)
 • Rörelseresultat före avskrivningar: 5,8 miljoner kronor (2,3). Den nya redovisningsstandarden för leasing (IFRS 16) påverkade rörelseresultatet före avskrivningar positivt med 2,3 miljoner kronor.
 • Rörelseresultat: 3,2 miljoner kronor (1,7). IFRS 16 påverkade rörelseresultatet positivt med 83 tkr.
 • Periodens resultat: 3,0 miljoner kronor (1,7). IFRS 16 påverkade periodens resultat negativt med 138 tkr.
 • Resultat per aktie: 0,04 kronor (0,02)

Från och med 2019 redovisas leasing i enlighet med ny standard, IFRS 16. Jämförelsetalen är inte omräknade.

  Andra kvartalet   6 månader
Belopp TSEK apr-jun 2019 apr-jun 2018   jan-jun 2019 jan-jun 2018
Nettoomsättning 7 428 7 098   17 874 16 881
Förändring av lager av färdiga varor 567 410   679 -97
Aktiverat arbete för egen räkning 905 1 036   1 768 2 589
Övriga rörelseintäkter 51 88   113 146
Summa 8 951 8 632   20 434 19 519
Rörelsekostnader -7 212 -8 452   -14 597 -17 192
Av- och nedskrivningar -1 318 -323   -2 606 -651
Övriga rörelsekostnader - -   - -
Rörelseresultat 421 -143   3 231 1 676
Finansnetto -140 -59   -266 -17
Resultat före skatt 281 -202   2 965 1 659
Skatt - -   - -
Periodens resultat 281 -202   2 965 1 659
           
Resultat per aktie, SEK 0,00 0,00   0,04 0,02
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VD har ordet

Det är med glädje jag kan konstatera att tillväxten fortsatte under årets andra kvartal, nettoomsättningen ökade med 4,6 % till 7,4 (7,1) och vi förbättrade vårt rörelseresultat med ca 0,6 MSEK till 0,42 MSEK (-0,14). Rörelsemarginalen förbättrades avsevärt och blev positiv under både första och andra kvartalet. Resultatförbättringen förklaras av ökad omsättning och minskade kostnader tack vare effektivare produkt­ion med lägre produktionskostnader per producerad enhet.

Försäljningsutvecklingen under andra kvartalet var positiv på majoriteten av våra marknader. Jag kan med tillförsikt se på den goda försäljningsutvecklingen under perioden i Tyskland, vår fortsatt största marknad. Vi fortsätter med vår marknadsstrategi att etablera oss på nya marknader och centra.

Under 2018 och innevarande år genomfördes ett omfattande arbete för att uppgradera vårt kvalitetsledningssystem till den senaste ISO-standarden. Kvalitetsledningssystemet blev under andra kvartalet omcertifierat enligt denna standard.

I maj månad presenterades utmärkta resultat från en klinisk utvärdering av UBP-produkten gjord i Österrike, på en stor internationell blodkongress i USA. Resultaten visade att Glycosorb®-UBP effektivt och selektivt sänker nivån av blodgruppsantikroppar till icke detekterbara nivåer samt utan att signifikant påverka andra blodkomponenter.

Vi arbetar med att integrera produkten i vårt befintliga kvalitetssystem, härefter söks registrering av produkten. Vi gör fortfarande bedömningen att vi ska kunna registrera UBP-produkten under innevarande år.

Inom EU finns ca 5 miljoner patienter som har reumatoid artrit (RA), varav 1 – 10 % inte tolererar eller svarar sämre på de nuvarande medicinska behandlingarna. Dessa patienter hamnar då i en terapeutisk återvändsgränd med sämre prognos.  

Marknadspotentialen för en effektiv behandling inom detta område bedöms vara minst ca 10 gånger större än för bolagets befintliga produkt, Glycosorb®-ABO.

Vi rapporterade i juni positiva resultat från vårt projekt inom RA. Resultaten är lovande och under sommaren har vi gått ett steg vidare och producerat fullskaliga kolonner som nu testas på blodprover från ett stort antal RA-patienter. Resultat förväntas under september/oktober. Ser resultaten bra ut kommer biokompatibilitetsstudier av denna produkt att utföras innan en klinisk studie kan inledas.

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

2019-08-15: Statusuppdatering för projektet reumatoid artrit (RA). Bolaget meddelade bl a att fullskaliga immunoadsorptionskolonner producerats och att studier av dessa med blodprover från ett stort antal RA-patienter har påbörjats.

DELÅRSRAPPORTEN FÖR JANUARI-MARS 2019 I SIN HELHET ÅTERFINNS BIFOGAD
Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Glycorex Transplantation AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2019 kl. 08:00 CET.

Kontakt: Johan Nilsson, VD, vd@glycorex.ideon.se, 046-286 52 30

Prenumerera på våra utskick

Välj kategorier

Kontaktinformation

Prenumerationstjänsten tillhandahålls av Cision.se och din information kommer att lagras på deras servrar. Informationen kommer endast att användas till att meddela dig när nya utskick är publicerade. Ingen personlig information kommer att delas med utomstående parter. Läs mer om vår Integritetspolicy.