Pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Delårsrapport kvartal 3, 2019 (GTAB B)

Ons, Nov 27 2019, 8:00 CET | Delårsrapport | Regulatorisk release

Juli – september 2019 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättning: 10,2 miljoner kronor (6,5) +57 %
 • Rörelseresultat: 3,4 miljoner kronor (0,1). IFRS 16 påverkade rörelseresultatet positivt med 61 tkr.
 • Periodens resultat: 3,3 miljoner kronor (0,1). IFRS 16 påverkade periodens resultat negativt med 37 tkr.
 • Resultat per aktie: 0,05 kronor (0,00) - inga utspädningseffekter
 • Periodens kassaflöde blev 3,65 MSEK (-1,8 MSEK).
 • Försäljningen ökade på majoriteten av våra marknader. Bäst försäljningsutveckling i Österrike, Holland och Frankrike.
 • Två nya transplantationscentra i Indien tillkom under kvartalet. Glycosorb®-ABO har därmed sålts till fler än 190 transplantationscentra i 28 länder på fyra kontinenter.  

Januari – september 2019 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättning: 28,0 miljoner kronor (23,4) +20 %
 • Rörelseresultat: 6,6 miljoner kronor (1,8). IFRS 16 påverkade rörelseresultatet positivt med 144 tkr.
 • Periodens resultat: 6,3 miljoner kronor (1,8). IFRS 16 påverkade periodens resultat negativt med 175 tkr.
 • Resultat per aktie: 0,09 kronor (0,03) - inga utspädningseffekter

Från och med 2019 redovisas leasing i enlighet med ny standard, IFRS 16. Jämförelsetalen är inte omräknade.

Belopp TSEK jul-sep 2019 jul-sep 2018   jan-sep 2019 jan-sep 2018
Nettoomsättning 10 175 6 487   28 049 23 368
Förändring av lager av färdiga varor -360 562   319 464
Aktiverat arbete för egen räkning 597 956   2 365 3 545
Övriga rörelseintäkter 33 42   145 188
Summa 10 445 8 047   30 878 27 565
Rörelsekostnader          
Råvaror och förnödenheter -818 -1 262   -3 037 -3 901
Övriga externa kostnader -1 755 -2 941   -6 055 -9 312
Personalkostnader -3 214 -3 407   -11 292 -11 589
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -1 266 -310   -3 871 -960
Rörelseresultat 3 392 127   6 623 1 803
Finansnetto -85 -47   -351 -64
Resultat före skatt 3 307 80   6 272 1 739
Skatt på årets resultat - 14   - 14
Periodens resultat 3 307 94   6 272 1 753
           
Resultat per aktie, SEK 0,05 0,00   0,09 0,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skattemässigt underskott per 2018-12-31 uppgick till 116 miljoner kronor (119). För mer information se not 14 i ÅR 2018.

VD har ordet

Vi levererar det starkaste tredjekvartalet i Glycorex historia med en nettoomsättning på över 10 MSEK, vilket motsvarar en ökning om 57 % jämfört med 2018. Rörelseresultatet förbättrades avsevärt mot föregående år och uppgick till 3,4 (0,1) MSEK. Kassaflödet var positivt med ett överskott på 3,65 (-1,8) MSEK.

Rörelsemarginalen förbättrades avsevärt från 2 % till 33 %, vilket dels är ett direkt resultat av den ökade försäljningen och dels den effektivisering i produktionen som vi genomförde i början av året.

Tillväxten fortsatte således under årets tredje kvartal varpå vi nu sammantaget under året kan uppvisa en positiv omsättningstillväxt på 20 % jämfört med samma period 2018. Rörelseresultatet januari-september uppgick till 6,6 (1,8) MSEK, en förbättring med 4,8 MSEK. Våra likvida medel inklusive kortfristig placering var vid utgången av perioden 15,9 MSEK (14,2 MSEK vid årets början).

Försäljningsutvecklingen under tredje kvartalet var positiv på̊ merparten av våra marknader. Bäst under kvartalet utvecklades våra traditionella marknader i Europa, däribland Österrike, Holland och Frankrike. Sammantaget ökade försäljningen till den europeiska och nordamerikanska marknaden. I Indien tillkom två nya centra under kvartalet, därmed har Glycosorb®-ABO nu sålts till fler än 190 transplantationscentra i 28 länder.

Arbetet med att integrera den färdigutvecklade UBP-produkten i vårt kvalitetssystem går enligt plan. Vår bedömning är att produkten ska kunna registreras och lanseras under första kvartalet 2020. Marknadsintroduktion kommer att ske på den europeiska marknaden och i de länder där EC-certifikatet kan användas. Marknadspotentialen inom EU uppskattas till över en miljard SEK årligen.

Inom EU finns ca 5 miljoner patienter som har reumatoid artrit (RA), varav 1–10 % inte tolererar eller svarar sämre på de nuvarande medicinska behandlingarna. Dessa patienter hamnar då i en terapeutisk återvändsgränd med sämre prognos. 

Marknadspotentialen för en effektiv behandling inom detta område bedöms vara minst ca 10 gånger större än för bolagets befintliga produkt, Glycosorb®-ABO. Arbetet pågår enligt plan och vi har under hösten prioriterat och kommer tills vidare att prioritera RA-projektet framför våra andra utvecklingsprojekt (beskrivs mer på sidan 5).

Det är glädjande att konstatera att vi ökat vår försäljning och är på god väg att bredda vår produktportfölj, samtidigt som vi förbättrar våra marginaler och uppvisar positivt kassaflöde.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

2019-10-03: Goda resultat inom projektet Reumatoid artrit (RA). Bolaget meddelade bl a att insamlade blodprover från ett stort antal RA-patienter har använts för att utvärdera produkten. Resultaten var goda och visade på en effektiv reduktion av de RA-associerade antikropparna, även på blodprover tagna från patienter med de högsta nivåerna av dessa antikroppar.

DELÅRSRAPPORTEN FÖR KVARTAL 3 2019 I SIN HELHET ÅTERFINNS BIFOGAD
Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Glycorex Transplantation AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 november 2019 kl. 08:00.  

Kontakt: Johan Nilsson, VD, vd@glycorex.ideon.se, 046-286 52 30

Prenumerera på våra utskick

Välj kategorier

Kontaktinformation

Prenumerationstjänsten tillhandahålls av Cision.se och din information kommer att lagras på deras servrar. Informationen kommer endast att användas till att meddela dig när nya utskick är publicerade. Ingen personlig information kommer att delas med utomstående parter. Läs mer om vår Integritetspolicy.