Om Glycorex

Om Glycorex

Glycorex Transplantation AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, produktion och försäljning framför allt inom området organtransplantation.

Företagets huvudprodukt, Glycosorb®-ABO, möjliggör transplantationer över blodgruppsgränserna. Denna produkt har använts kliniskt sedan hösten 2001 och möjliggjort fler än 3 500 blodgruppsinkompatibla transplantationer med utmärkta kliniska resultat. Bolaget utvecklar även produkter inom universell blodplasma och produkter för specifik behandling av autoimmuna sjukdomar, specifikt Myasthenia gravis.

Behandlingen med Glycosorb®-ABO är idag effektivare än för 10 år sedan. Produkten har kontinuerligt förbättrats och har visat sig vara säker även vid längre behandlingstid per behandling. Idag krävs därmed normalt 3 behandlingar jämfört med 7–10 behandlingar för 10 år sedan och nu kan även patienter med höga nivåer av anti-A/B antikroppar behandlas.

Produkten är en medicinteknisk produkt, en immunoadsorptionskolonn, som är baserad på principen biospecifik interaktion: I det här fallet binds de blodgruppsspecifika antikropparna i patientens blod till blodgruppsantigen i produkten. Produkten används vid en extrakorporal blodbehandling, det vill säga en blodbehandling som sker utanför kroppen. Produkten binder selektivt och reducerar den del av patientens antikroppar som skulle leda till avstötning vid en transplantation. Inga andra immunoglobuliner eller blodkomponenter påverkas och behandlingen har visat sig vara effektiv och samtidigt skonsam för patienten. Behandlingen möjliggör transplantationer oavsett blodgrupp hos givare-mottagare, vilket ökar möjligheterna för transplantationer från närstående levande givare, men även vid akuta transplantationer från avlidna givare.

Glycosorb®-ABO användes första gången 2001 vid Huddinge sjukhus. Fler än 170 transplantationscentra i 26 länder behandlat fler än 3 500 patienter med sammantaget utmärkta resultat.

Utanför Europa kan speciellt Indien, Mexiko, Turkiet och Kanada bedömas utgöra marknader med betydande potential. Kliniska resultat har presenterats i över 50 artiklar i transplantationstidskrifter och vid internationella/nationella transplantationskongresser.

Kliniska 10-års uppföljningsdata har publicerats. Resultaten visar att blodgruppsinkompatibla njurtransplantationer med Glycosorb®-ABO ger minst lika bra resultat som blodgruppskompatibla transplantationer och klart bättre resultat än blodgruppskompatibla transplantationer från avlidna givare. Se även artikel av H. Genberg, Dialäsen, 2015 och G. Tydén, G. Nordén, A.-R. Biglarnia och P. Björk, i Läkartidningen, september 2012.

All produktion sker i egen regi och bedöms kunna öka utan större kostnadsökningar. Försäljningen sker i egen regi och tillsammans med distributörer på utvalda marknader.

Hittills har i huvudsak blodgruppsinkompatibla njurtransplantationer från närstående levande givare genomförts med produkten, men produkten används även vid blodgruppsinkompatibla lever-, hjärt-, lung-, bukspottkörtel- och benmärgstransplantationer.

Glycosorb®-ABO har även använts simultant med hjärt-lungmaskin, vilket är ett genombrott inom pediatrisk hjärttransplantation.

Glycorex Transplantation AB (publ) har sitt säte på Ideon i Lund och är noterat på NGM Equity sedan september 2001.

Vår historia

1996: Glycorex Transplantation AB grundas av Kurt Nilsson, PhD, med mångårig erfarenhet av biotekniska projekt inom kolhydrat- och proteinområdet.

1996 – 2001: Glycosorb®-ABO, renrum för dess produktion, ett komplett kvalitetssystem, samt effektiva metoder för produktion av blodgrupp A och B determinanter (tri-, tetra- och längre sackarider). 2001: Glycosorb®-ABO registreras för klinisk användning i enlighet med European Medical Device Directive.

September 2001: Första kliniska användningen av Glycosorb®-ABO (i Stockholm): En blodgruppsinkompatibel njure transplanteras från far (levande givare, blodgrupp A) till dotter (mottagare, blodgrupp 0). Mottagaren hade gått i dialys i många år. Transplantationen är framgångsrik.

2001 till idag: Cirka 3 500 blodgruppsinkompatibla transplantationer, framför allt njure från närstående levande givare, men också lever, hjärta, lungor och stamceller, har genomförts i 26 länder, företrädesvis i Europa, men också i Australien, Kanada, Indien, Malaysia, Singapore och Mexiko.

Över 50 av bolaget oberoende publiceringar i kliniska tidskrifter rapporterar om säkra Glycosorb®-ABO behandlingar och utmärkta resultat för blodgruppsinkompatibla njurtransplantationer från levande givare. Resultaten är likvärdiga med ABO-kompatibla njurtransplantationer. Utmärkta resultat av blodgruppsinkompatibla transplantationer av andra organ, som hjärta, lever och lunga, har också publicerats.